RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
  สทภ.1 ร่วมประชุม ติดตาม การดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ  โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง   สทภ.1 ร่วมประชุม ติดตาม การดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
  สทภ.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเขิน จังหวัดลำปาง   สทภ.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเขิน จังหวัดลำปาง
  สทภ.1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ  โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง   สทภ.1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
สทภ.1 ร่วมประชุม ติดตาม การดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
สทภ.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเขิน จังหวัดลำปาง
สทภ.1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ