RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  ทน. ทบ. เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ   ทน. ทบ. เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ
วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 และนายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ลงพื้นที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม เตรียมความพร้อมจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และลงพื้นที่ร่วมกับ นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเกษร นายก อบต.บางระกำเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดงานและส่งมอบโครงการพัฒนาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปี2565 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ก่อสร้างแทงค์น้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านรางไท ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  ทน. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565   ทน. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)​ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง และนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมรับเสด็จฯ ภายในงานมีการแสดง การออกร้านต่างๆมากมาย เช่น โซนโครงการส่วนพระองค์โซนส่วนราชการ โซนสถาบันการศึกษา โซนหน่วยงานพลังงาน และสวนสนุก ฯลฯ
  สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่   3/2566   สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2566
  วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สทน.9 เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดแพร่   วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สทน.9 เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดแพร่

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

ทน. ทบ. เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ
ทน. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565
สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สทน.9 เข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดแพร่

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ