RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทน.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรีรวมใจ อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำ   สทน.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรีรวมใจ อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลของ กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่   วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลของ กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ   กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ
--------- วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานมวลชน กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) คณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊บซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษาและโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ประจำปี 2565 เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการนี้ ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ฅนต้นน้ำ” โดยมูลนิธิรักษ์ป่าสัก สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ และนายอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและกลยุทธ์การก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบรักษน้ำ” โดย นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กอน. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชนต่อไปในอนาคต
  สทน.1 เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่   สทน.1 เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทน.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรีรวมใจ อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลของ กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ
สทน.1 เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง