RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม   สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
  สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม   สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
  การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทส0601.2/ว482 ลว.21 มิถุนายน 2564 ขอส่งสำเนาประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัคร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  กรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2564   กรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2564
21 มิถุนายน 2564 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2564 โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักาา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2/2564

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี rss_news_TH_82.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
Open Data rss_article_TH_37.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ