สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร


25 กันยายน 2562 454 views

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยในวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน โครงการเติมน้ำไว้ใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห  อ.ขาณุวรลักษบุรี และโครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การศึกษากระบวนการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณหน่วยงานของรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมีนายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  ปัญหาอุทกภัย ปัญหาด้านราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมาธิการ ได้รับทราบประเด็นปัญหาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา  ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ