กพน2. ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ขับเคลื่อนความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพรุชบา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดให


19 กันยายน 2566 41 views

วันที่ 16-17 กันยายน 2566 นายนิทัศน์ พรมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (กพน.2),นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 (กพน.1), นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 (สทน.8),นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ, นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ, นายมงคล หลักเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะอาจารย์วิศวกรรมสถานฯและสภาวิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ลงพื้นที่ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำขับเคลื่อนความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสภาวิศวกร ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพรุชบา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ เพิ่มศักยภาพเสริมประสบการณ์ให้กับวิศวกรของกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง