กอน. ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ห้องประชุมกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ


25 พฤศจิกายน 2565 75 views

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนิติการ ที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ห้องประชุมกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ โดยพิจารณาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 มาพิจารณาร่วมกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) และพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น ผลการหารือ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นกรณีตามลักษณะของพื้นที่ ขนาด และประเภทกิจกรรม ที่ระบุใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลการหารือจะนำไปใช้ในการตอบเรื่องการขอใช้พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงและพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดต่อไป 

ภาพบรรยากาศหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ