สทภ.8 ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ​ 2565


26 กันยายน 2565 81 views

       6 กันยายน  2565 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 8 มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 434 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565  
       เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน และส่วนราชการ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่ 1,400 ไร่ ประมาณ 500 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ