สทภ.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับโครงสร้าง และติดตามผลการดำเนินงาน


26 กันยายน 2565 92 views

วันที่ 26 กันยายน 2565
      นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปรับโครงสร้างภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการถ่ายโอนฯ ของกรมทรัพยากรน้ำ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และงานซ่อมบำรุงรักษา โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ