ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ 2565 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ในพื้นที่บ้านหินกอง


26 กันยายน 2565 72 views

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้ส่วนแผนงานและประเมินผล ลงพื้นที่ เพื่อจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองในพื้นที่บ้านหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 2.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องการใช้น้ำตามหลักวิชาการและการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวสามารถเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างชาญฉลาดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเรื่องการใช้น้ำตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจในการปลูกต้นไม้และการบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสร้างนิเวศน์ที่ดีให้แหล่งน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ