สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 9 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


04 สิงหาคม 2565 64 views

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม ร่วมกับ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 9 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมจำนวน 76 คน โดยได้มีการชี้แจงสาระสำคัญวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนรับทราบ และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามความต้องการของประชาชนต่อไป ผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบกับการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยไม่มีผู้คัดค้าน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ