สทภ.10 นำทีมคณะกรรมการจาก สนผ. ทน.เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานระบบเตือนภัยล่วงหน้า


03 สิงหาคม 2565 129 views

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี, ส่วนแผนงานและประเมินผล  นำทีมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ จากสำนักนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ บ้านมะขาม ม.3 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงาน หลังติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) ทางคณะกรรมการฯได้คัดเลือกผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ