สทภ.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมรับมือพายุฝน สร้างความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินทางราชการ


03 สิงหาคม 2565 116 views

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม การรักษาสภาพแวดล้อมความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงาน โดยมุ่งหวังการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงาน และได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยู่ตลอดเรื่อยมา เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานให้ตระหนึกถึงปัญหา ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ มลพิษทางอากาศ และให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ ในการนี้ นางสาวสุพัดสอน สีมืด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตัดตกแต่งต้นไม้ เพื่อสร้างความสวยงามของภูมิทัศน์และป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้หัก โค่นล้ม สร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศแปรปรวน เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูฝน จึงต้องเร่งดำเนินการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ