สทภ.7 หารือ รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง


03 สิงหาคม 2565 86 views

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางฉลวย  ธาราแสง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เพื่อหารือ รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ