สทภ.6 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น


06 กรกฎาคม 2565 80 views

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายให้นางสาวศลิษา พานิชผล ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมด้วยนายศุภักษร ผลเจริญ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการด้านแหล่งน้ำ และลงพื้นที่ร่วมกันสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น กรณีนายสุชาติ วารีภพ ราษฎรบ้านมหาเจรียล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของทุกปี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ