สทภ.9 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำมวบ บ.สบยาง ม.5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน


24 พฤศจิกายน 2564 42 views

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำมวบ บ.สบยาง   ม.5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ผลงาน 82% ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักซึ่งสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศ รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเสริมความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ