สทภ.9 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพนมอบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.มาบแฟน ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร


24 พฤศจิกายน 2564 48 views

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพนมอบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.มาบแฟน ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร่วมกับ ผศ.พรชัย อินทร์สุข สส.เขต1 จ.พิจิตร และรับทราบนโยบายและแนวทาง ด้านแหล่งน้ำ ในพื้นที่โครงการ  เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเสริมความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ