สสป.ร่วมโครงการจัดทำเครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom


23 พฤศจิกายน 2564 73 views

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำเครื่องมือการจัดการองค์กรดิจิทัลสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 4 หัวข้อ "ทบทวนพิมพ์เขียวครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจ (DWR Enterprise Blueprint)" ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อวิเคราะห์ จัดทำ Service Worksheet ตามพันธกิจกรมฯ พร้อมนำเสนอ Enterprise Blueprint แต่ละพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ 1. กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ 2. พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 3. จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช้น้ำและประปาสัมปทาน 4. แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ และ 5. ระบบบริหารจัดการ

ภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ