สสป. ร่วมประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 14 และ SDG 15 ของประเทศ ผ่านระบบ Zoom


07 ตุลาคม 2564 58 views

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ (สสป.ทน.) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 14 และ SDG 15 ของประเทศ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาทะเลไทยมุ่งสู่ Blue Economy จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน ร่วมเป็นวิทยากร Focus Group หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาดัชนี SDG 14 และ SDG 15 ของประเทศ” อีกทั้ง ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ