สทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) ม. 4,7 และ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท


06 ตุลาคม 2564 56 views

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการฟื้นฟูเขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ (เขาขยาย) หมู่ที่ 4,7 และ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์เขาขยายและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมให้แก่ราษฎร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งมีพื้นที่ รับประโยชน์ 199-0-04 ไร่ 344 ครัวเรือน โดยมีนายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. เขาท่าพระ ร่วมให้ข้อมูลและชี้แนวการสำรวจ
  ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการฯ หรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โทร 036 225 241 และ 065 984 5082 (นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ