สทภ.9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณบ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


28 กันยายน 2564 41 views

วันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณบ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยสูบระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ทุ่งนา (ไดชะโอน) ระบายออกคลองห้วยแก้วลงสู่แม่น้ำยม สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม นาข้าว 2 หมู่บ้าน (บ้านเนินโพธิ์ หมู่ 4 และบ้านกระบังดิน หมู่ 7) จำนวน 427 ครัวเรือน 1,400 คน พื้นที่การเกษตร 900 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ