สทภ.9 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


15 กันยายน 2564 17 views

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 1.โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน 2.ผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
3.การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 4.ข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการรับมือน้ำหลากในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 5.ความก้าวหน้าการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ 6.ผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 7.ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และ (ร่าง)  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 2.การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำผ่านระบบ Thai Water Resources (TWR) และการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ