สทภ.9 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


15 กันยายน 2564 16 views

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายนิมิตร  โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ(3/2) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ