สทภ.7 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564


15 กันยายน 2564 20 views

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 เพื่อพิจารณาการตรวจขอบเขตที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลพุสวรรค์ ตำบลวังจันทร์ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลป่าเด็ง ตำบลห้วยแม่เพรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้จัดโครงการที่ดินทำกินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา (ที่พักสงฆ์พุทธโคภาวนาบ้านพุตูม)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ