ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2565 (ภาค 1,7,10,11)


01 มิถุนายน 2565 51 views

หัวข้อการประชุม :  ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2565 (ภาค 1,7,10,11)
ประธานที่ประชุม : รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 25 คน
วันที่ : 10/06/2022 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.
หน่วยงาน : สำนักผู้ตรวจราชการกรม 
สถานที่ : ห้องประชุมสายชล

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ