หน่วยงานด้านน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมชลประทาน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เครือข่ายข้อมูลทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน