ภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 จาก
Kitamoto Asanobu's web
การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
ภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 จาก
Kochi University
การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงสภาพ ของพายุจาก Asia Satellite จาก Weather Channel
การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
แผนที่แสดงเส้น ทางเดินของพายุ บริเวณ North West Pacific จาก
University of Hawai`i
การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
   
 
ภาพแสดงความกดอากาศ จาก CNN
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
แผนที่แสดงความกดอากาศของประเทศไทย จาก กรมอุตุนิยมวิทยา
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
   
 
ภาพแสดงความสูงและทิศทางการไหลของน้ำทะเล จาก Ocean Weather inc.
การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
ภาพการพยากรณ์น้ำทะเลในช่วง 6 ชั่วโมง จาก Ocean Weather inc.
การปรับปรุงข้อมูล : ราย 6 ชั่วโมง
 
ภาพแสดงอุณหภูมิของน้ำทะเล จาก
Ocean Weather inc.

การปรับปรุงข้อมูล : รายชั่วโมง
 
   
 
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงปริมาณฝน จาก Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีฝนสะสมในปริมาณมากเสี่ยงต่อสภาวะน้ำท่วม (24 ชั่วโมง)
จาก Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีฝนสะสมในปริมาณมากเสี่ยงต่อสภาวะน้ำท่วม (72 ชั่วโมง)
จาก Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีฝนสะสมในปริมาณมากเสี่ยงต่อสภาวะน้ำท่วม (168 ชั่วโมง)
จาก Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)
   
 
สถานีดอนเมือง รัศมี 60 กม. สถานีดอนเมือง รัศมี 120 กม.
สถานีดอนเมือง รัศมี 240 กม. สถานีเชียงราย
สถานีเชียงใหม่ รัศมี 120 กม. สถานีเชียงใหม่ รัศมี 240 กม.
สถานีพิษณุโลก สถานีสกลนคร
สถานีขอนแก่น สถานีระยอง
สถานีอุบลราชธานี รัศมี 120 กม. สถานีอุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
สถานีหัวหิน สถานีชุมพร
สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีภูเก็ต
 
สถานีสงขลา  
   
 
 
ภาพเรดาร์ล่าสุดของฝนหลวง(เวลา Local Time)
   
   
  สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
 
แผนที่แสดงปริมาณน้ำท่าของสถานีโทรมาตร จาก กรมอุตุนิยมวิทยา
การปรับปรุงข้อมูล : ราย 15 นาที
ระดับน้ำและปริมาณน้ำของปากแม่น้ำ
เจ้าพระยา จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดย กรมชลประทาน
การปรับปรุงข้อมูล : ราย 15 นาที
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีเชียงแสน จาก
กรมทรัพยากรน้ำ

การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีเชียงคาน จาก
กรมทรัพยากรน้ำ

การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีหนองคาย จาก
กรมทรัพยากรน้ำ

การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีนครพนม จาก
กรมทรัพยากรน้ำ
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีมุกดาหาร จาก
กรมทรัพยากรน้ำ

การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียม จาก
กรมทรัพยากรน้ำ
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
สรุปรายงานข้อมูลปริมาณน้ำท่าทั้งประเทศ รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า
ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ภาคตะวันออก
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ข้อมูล ลุ่มน้ำชี ฉบับย่อ
และน้ำฝน/น้ำท่า (เอกสาร pdf)
ฉบับประชาชน-ข้อมูล ลุ่มน้ำชี ฉบับย่อ
และน้ำฝน/น้ำท่า (เอกสาร pdf)
สภาพน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
สภาพลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   
 
รายงาน อุณหภูมิสูงสุด (C) - ต่ำสุด
และปริมาณฝน(มม.)กรมอุตุนิยมวิทยา การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนของสภานีหลัก
แต่ละลุ่มน้ำ กรมชลประทาน
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศย้อนหลัง
ปี 1939 -1980
NOAA Central Library Home Page

   
 
 
สถานการแม่น้ำโขง
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
 
   
  จากกรมชลประทาน
 
ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
 
ปริมาณน้ำในอ่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การปรับปรุงข้อมูล : รายวัน
 
   
  จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  แผนที่น้ำบาดาลรายภาค แผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด