คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- คำสั่ง ปี 2553

- คำสั่ง กนช. ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
- คำสั่ง กนช. ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก (เพิ่มเติม)
- คำสั่ง กนช. ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2
- คำสั่ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ...