คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- คำสั่ง ปี 2552

- คำสั่ง กนช. ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการผันน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนของประเทศ
- คำสั่ง กนช. ที่ 2/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและ
โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

- คำสั่ง กนช. ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน
- คำสั่ง กนช. ที่ 5/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านอุทกวิทยา
- คำสั่ง กนช. ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การนำน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะไปใช้
- คำสั่ง กนช. ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการลุ่มน้ำชี (เพิ่มเติม)
- คำสั่ง กนช. ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัย เพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 10/2552 เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 11/2552 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำแผนการอนุุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เพิ่มเติม