คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- คำสั่ง ปี 2551

- คำสั่ง กนช. ที่ 1/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัด
- คำสั่ง กนช. ที่ 2/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
- คำสั่ง กนช. ที่ 3/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)
- คำสั่ง กนช. ที่ 4/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง
- คำสั่ง กนช. ที่ 5/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง
- คำสั่ง กนช. ที่ 6/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- คำสั่ง กนช. ที่ 7/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง
- คำสั่ง กนช. ที่ 8/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก
- คำสั่ง กนช. ที่ 9/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- คำสั่ง กนช. ที่ 10/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำชี
- คำสั่ง กนช. ที่ 11/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล
- คำสั่ง กนช. ที่ 12/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง
- คำสั่ง กนช. ที่ 13/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีน
- คำสั่ง กนช. ที่ 14/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบ
- คำสั่ง กนช. ที่ 15/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
- คำสั่ง กนช. ที่ 16/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี
- คำสั่ง กนช. ที่ 17/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
- คำสั่ง กนช. ที่ 18/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน
- คำสั่ง กนช. ที่ 19/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
- คำสั่ง กนช. ที่ 20/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
- คำสั่ง กนช. ที่ 21/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- คำสั่ง กนช. ที่ 22/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี
- คำสั่ง กนช. ที่ 23/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำยม
- คำสั่ง กนช. ที่ 24/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน
- คำสั่ง กนช. ที่ 25/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- คำสั่ง กนช. ที่ 26/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำตาปี
- คำสั่ง กนช. ที่ 27/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนเพิ่มเติม
- คำสั่ง กนช. ที่ 28/2551 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ 25 คณะ