คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

- คำสั่ง ปี 2550

- คำสั่ง กนช. ที่ 10/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- คำสั่ง กนช. ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
- คำสั่ง กนช. ที่ 12/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
- คำสั่ง กนช. ที่ 14/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามแผนการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง