สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2549

วันพฤหัสบดีที่  23  พฤศจิกายน  2549  เวลา  13.00 – 14.00 .

ณ ห้องประชุม  501  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล

----------------------------

                                คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2549  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ )  เป็นประธาน  ดังมีผลการประชุมสรุปได้  ดังนี้

 

1.  เรื่องเพื่อทราบ

                                1.1   ที่ประชุมรับทราบ  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 204/2549  ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2549  เรื่อง  การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฏ์) ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

                                1.2   ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าของการแก้ไข  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   พ.ศ  2532    และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่   27   มิถุนายน   2549  อนุมัติในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   พ.ศ....   ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา       

 

2.   เรื่องเพื่อพิจารณา

                                2.1  กรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

                                ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)  แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา  สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นจำนวนมาก       ซึ่งนายกรัฐมนตรี  ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือราษฎร โดยถือเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน    เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย  ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว  และนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบาย  ในการช่วยเหลือราษฎร  2   ข้อหลักที่จะต้องดำเนินการ  และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา    ดังนี้     

                                1)  การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน     ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอของบประมาณ   ที่จะต้องการใช้ในการช่วยเหลือราษฎร ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย  เพื่อให้สถานการณ์คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  โดยขอให้จัดส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2549   เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่  19  ธันวาคม  2549   เพื่อให้ทันในการพิจารณางบประมาณ  ปี 2550 (งบกลาง)  ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในภาวะเร่งด่วน  ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม 2550

                                2)   กรอบแนวทางการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ได้เสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว  และ

 

 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2549  และให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการดำเนินการ   

                                        ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว  ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯนำเสนอ    มีความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับ  การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3  คณะเกรงว่าจะเกิดการแยกส่วน  ควรจะนำไปรับฟังความคิดเห็น และขอให้ยึดแผนของคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เสนอมา   นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการผลักดันกฎหมายน้ำ  สำหรับการดำเนินงานจัดทำแผนขอให้ยึดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้ทราบข้อมูล   และขอให้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ  และเสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2550   เพื่อให้ทันในการเสนอของบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ  2551  เป็นต้นไป    และงบประมาณในปี  2551 จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลความสำเร็จ ของแผนการดำเนินการ  ดังกล่าวข้างต้น

                                        มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย

                                        1)  คณะอนุกรรมการด้านการใช้ที่ดินและการป้องกันน้ำท่วม  โดยมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นประธาน

                                        2)  คณะอนุกรรมการด้านการเกษตรและการชลประทาน  โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน

                                        3)  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำ  โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน

                                        โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ประสานในรายละเอียด  องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่กับประธานคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะ  และจัดทำร่างคำสั่งเสนอประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ลงนามแต่งตั้ง   แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวต่อไป

                                 2.2  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

                                 ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอให้มีการจัด  “งานเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ”    เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปีมหามงคล 2550  ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ  80  พรรษา  และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระปรีชาสามารถ  และพระอัจฉริยภาพในงานพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว    โดยที่ประชุมมีความเห็นด้วยตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  แต่ขอให้ตรวจสอบว่ารัฐบาลมีคณะกรรมการระดับชาติที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่แล้วหรือไม่

                                       

 

                                       

                                        มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ดำเนินการดังนี้

                                        1)  ให้มีการจัด  “งานเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ”  โดยจัดในนาม  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

                                        2)  ให้ฝ่ายเลขานุการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำรายละเอียดการ     จัดงาน  และร่างคำสั่งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดงาน  นำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการประชุม  ครั้งต่อไป                     

 

                                         

**********************************************************

                                                               

 

                                                                                                ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ

24 พฤศจิกายน 2549