RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  กรมทรัพยากรน้ำ แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1   กรมทรัพยากรน้ำ แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1
17 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 66 คน โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ มีรายนามดังนี้ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผอ.สทภ.6 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผอ.สทภ4 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผอ.ศสท. ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ผอ.สพน. นางจรรยา ไตรรัตน์ ผอ.สบจ. และนายการุณย์ เปรมวุติ ผอ.สวพ. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กรมน้ำฯ เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561   กรมน้ำฯ เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561
17 มกราคม 2563 นายณฐพร โตประยูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81 ณ ห้องภาณุรังษี เอ บี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็น และในการประชุมดังกล่าว มีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
  ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ เครือข่ายและทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ   ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ เครือข่ายและทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ เครือข่ายและทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 12/2563 โดยมี คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ การประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานของระบบฐานข้อมูลฯ ในรูปแบบ One page และพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ในประเด็น การจัดทำตารางจำแนกประเภทของ Ramsar และพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ โดยการปรับให้เป็นพิกัดเดียวกัน การรวบรวมและการกรอกข้อมูลจำนวนครัวเรือนแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ฐานข้อมูลแหล่งน้ำประเภท หนอง/กุด/บึง/สระ พร้อมกับการระบุพื้นที่รับประโยชน์ และผลการดำเนินงานข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ โดยแยกเป็นประเภทของแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ป่า
  การประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทาน   การประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทาน

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

กรมทรัพยากรน้ำ แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1
กรมน้ำฯ เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561
ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ เครือข่ายและทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ
การประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส.พระราชทาน

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
ข้อมูลน่ารู้
กฏหมาย rss_article_TH_32.xml
ระเบียบข้อบังคับ rss_article_TH_33.xml
Open Data rss_article_TH_37.xml
เอกสารเผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำ rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์ Early Warning rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ