RSS Feeds

วิธีการนำ RSS ไปใช้

ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://www.dwr.go.th/content/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘   ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘
  สทภ.8 เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่   สทภ.8 เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่
นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม   รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
  สทภ.10 ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561   สทภ.10 ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://www.dwr.go.th/content/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘
สทภ.8 เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
สทภ.10 ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศรับสมัคร rss_news_TH_4.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ rss_news_TH_75.xml