:

สทภ.6 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 9 โครงการ

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค  6  ได้ประกาศประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  จำนวน 3  ประกาศ  9  โครงการ ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ  เลขที่ ทส 0616/15-17/2553   ลงวันที่  7  กันยายน  2553  นั้น

                           ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ   จำนวน  9  โครงการ  ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโบสถ์  บ้านปะเดา  หมู่ที่6 ตำบลด่านชุมพล

อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด    หจก. พรไพบูลย์ ราชสีมาก่อสร้าง   เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด      ในวงเงิน 1,456,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ระยะเวลาการก่อสร้าง  95  วัน

2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังหก บ้านคันนาสูง หมู่ที่1ตำบลเทพนิมิต

อำเภอเขาสมิง   จังหวัดตราด  หจก. พรไพบูลย์ ราชสีมาก่อสร้าง   เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด   ในวงเงิน  1,649,500.-บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ระยะเวลาการก่อสร้าง  105  วัน

3.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสำโรงเก่า  หมู่ที่1-6 ตำบลบางเกลือ  อำเภอ

บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  หจก. ศรีธรรมรัตน์  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 1,937,000.- บาท    (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ระยะเวลาการก่อสร้าง 115 วัน

4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสำโรงใหม่  หมู่ที่1-7 ตำบลบางเกลือ  อำเภอ

บางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา  หจก. ศรีธรรมรัตน์  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ในวงเงิน  1,717,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ระยะเวลาการก่อสร้าง  105  วัน

5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตะหงาด   หมู่ที่2  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอ

ท่าตะเกียบ    จังหวัดฉะเชิงเทรา     หจก. โชคปรีชา การโยธา     เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด    ในวงเงิน  1,557,000.- บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ระยะเวลาการก่อสร้าง  125  วัน

6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลัด หมู่ที่3,4 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง

จังหวัดปราจีนบุรี    หจก. ปราจีนกระต่ายทอง   เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด    ในวงเงิน  1,968,000.-บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ระยะเวลาการก่อสร้าง  130  วัน

7. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสะพานหิน  หมู่ที่1,6 ตำบลบางเดชะ อำเภอ

เมือง จังหวัดปราจีนบุรี  หจก. ปราจีนกระต่ายทอง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ในวงเงิน  1,940,000.- บาท   (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ระยะเวลาการก่อสร้าง  130 วัน

8. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองระบายน้ำรอบหนองแขนนาง หมู่ที่3/8ตำบล

กบินทร์/วังดาล   อำเภอกบินทร์บุรี    จังหวัดปราจีนบุรี   หจก. ปราจีนกระต่ายทอง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด   ในวงเงิน   1,930,000.- บาท    (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   ระยะเวลาการก่อสร้าง 115 วัน

9. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านกระทุ่มแพ้ว  หมู่ที่4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอ

บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี หจก. ปราจีนกระต่ายทอง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 1,744,500.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาการก่อสร้าง  165  วัน

 

                           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ

ภาค 6   จะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

 

 

                                                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  23  กันยายน  2553

                                   

                                                               

  

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6