:

สทภ.7 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปุหลก หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-192

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง การประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction)  ในระบบ e - GP

           กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e -Auction) ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปุหลก หมู่ที่  9 ตำบลบ่อนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ ปข. 20-4-192  ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และจะไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับเงินประจำงวดแล้ว เท่านั้น

           ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction ) ในระบบ e - GPครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,305,600.- บาท (สี่ล้านสามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

               1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลงานก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ  โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมสำเนาสัญญาด้วย ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

               2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

               3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8

               4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               5.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3  หรือชั้นที่ 4  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง  ของกรมทรัพยากรน้ำ  มาด้วย

                6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

                8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                                                                             

                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ กรมทรัพยากรน้ำ ไม่ได้

                 กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  15  พ.ค. 2556  ระหว่างเวลา  10.00 น  ถึงเวลา  12.00  น.  ณ   ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7 ราชบุรี  และ จะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )  

                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน  215,280.-  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง  แล้วเสร็จไม่เกิน 153 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

                 ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน  ตั้งแต่วันที่.......15  พ.ค. 2556......ถึงวันที่........20  ต.ค.  2556.............

                 ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ  ส่วนอำนวยการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคตั้งแต่วันที่ ...7  พ.ค. 2556....ถึงวันที่.....10  พ.ค. 2556....ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  16.00 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3222 - 7554 , 0 - 3237 - 0405 -6 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th  หรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th

                  การจ้างในครั้งนี้  ผู้ว่าจ้างจะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อ  ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา  หากไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างผู้ยื่นซองเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

                   การจ่ายเงินล่วงหน้า  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15   ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้ให้แก่สำนักงานฯ ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น    

  

                                           ประกาศ  ณ  วันที่   7  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2556       

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7