:

สทภ.10 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference :TOR)

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำช่วง 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ           เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                                                      ********

๑.ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐  ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๕  ดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำช่วง 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ            เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จากแผนงบประมาณการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ  กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒.วัตถุประสงค์

จัดจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำช่วง 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสโครงการ กบ ๒5-๔-027 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

                   ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   ๓.๒ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ           ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ “งานก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ”ชั้นถึงชั้น

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                      ๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำช่วง 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ              เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔.๑  งานดินถม-ดินขุด (ปรับปรุงคันดินโดยรอบแหล่งน้ำและบริเวณที่ก่อสร้างระบบประปา) จำนวน ๑.๐๐ แห่ง

๔.๒  งานก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑.๐๐ แห่ง (แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐)

๔.๓  งานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑.๐๐ ระบบ

๔.๔  งานก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑.๐๐ แห่ง

๔.๕  งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบทุ่นลอย จำนวน ๑.๐๐ หลัง แบบเลขที่ สบจ.๑๐๐๘

๔.๖  งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม        

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

           การดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุและฤดูฝนไว้ด้วยแล้ว                                                              

. วงเงินในการจัดจ้าง

                ภายในวงเงิน  1,989,800.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕          

 

หมายเหตุ.-

                  ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้  เป็นลายลักษณ์อักษร  ตามสถานที่ดังต่อไปนี้.-

        ๑.ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)   ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)

                                                        สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

                                                        ๓๙๔ หมู่ที่ ๔  ถนนอำเภอ   ตำบลมะขามเตี้ย   

                                                        อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๘๔๐๐๐

        ๒.ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐-๗๗๒๗-๒๙๔๒ ต่อ ๓๐๓

           ทางโทรสาร   หมายเลข ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

        ๓.ทาง E-mail     :   dwrwater๑๐@gmail.com

 

 

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 
ภายในวันที่  14  สิงหาคม 2555

 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10