ระบบข้า่ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS)
- กพ.รับสมัคร รุ่น 6 ประกาศสำนักงาน กพ. เรื่อวรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2553
- กรมทรัพยากรน้ำประกาศรับสมัคร ประกาศกรมทรัพยากรน้ำเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2553
- ใบสมัคร แบบฟร์อมใบสมัคร
- รายละเอียดวิชาสอบ-กพ. รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่้อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ขั้นตอนที่ 2
- 07/2550 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร1003/ว7 ลง 20 กค.2550 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
- 015/2552 หนังสือ สำนักงาน กพ.ที่ นร 1003/ว15 ลง 29 เม.ย 2552 เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
-สรุประบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หนังสือ สำนักงาน กพ.ที่ นร 1003/ว15 ลง 29 เม.ย 2552 เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง
- สรุปสาระสำคัญ หนังสือเวียน สรุปสาระสำคัญหนังสือเวียน กพ.