ทส.ทน.สทภ.11 สำรวจแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนในแล้งนี้


14 มกราคม 2564 21 views

วันที่ 12 - 17 มกราคม 2564 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและประเมินผล (คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือปัญหาสภาวะน้ำแล้ง และน้ำท่วม) เข้าสำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมการหาแนวทางให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนอันเนื่องมาจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้านมีปริมาณไม่เพียงพอในฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยเข้าสำรวจในพื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขต ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ