สทภ.๑ วางโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสองตำบล


15 กุมภาพันธ์ 2563 88 views

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการ สทภ. ๑ และนายธวัช รัตนกิจ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ี ต.ดงดำ และ ตลี อ.ลี้ จ.ลำพูน เนื่องจากได้รับแจ้งร้องทุกข์ จากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งบริเวณพื้นที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง ที่เกิดจากสัมปทานเหมืองแร่ ที่ปิดเหมืองแล้ว จากข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสามารถ ใช้เป็นน้ำตันทุนสำหรับการเกษตรได้ และจากการศึกษาความเหมาะสม เบื้องต้นสามารถพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ ทั้ง ๒ ตำบล สทภ.๑ จึงวางโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลอง เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แหล่งพักน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน และสระขนมครกในพื้นที่ซึ่งจะทำให้พื้นที่สองตำบล มีปริมาณน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค รวมถึงการเกษตรและปศุสัตว์ อย่างพอเพียง และยั่งยืน ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ