สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำแม่กวง ตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


10 ตุลาคม 2562 347 views

ระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 (สสภ.1) ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำแม่กวง ตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ในการจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ รวม 2 จังหวัด 3 อำเภอ 5 สถานี ในพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ