ทส.ช่วยเหลือประชาชน ภาวะวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัย


12 กันยายน 2562 120 views

     วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสูบระบายน้ำจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสู่คลองสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สำหรับ การช่วยเหลือประชาชน ประมาณ 120 ครัวเรือน 380 คน 1,500 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ