สทภ.๔ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ (เวทีชาวบ้าน) บ้านศาลา หมู่ ๔ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


12 กรกฎาคม 2562 157 views

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข  ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
มอบหมายให้นายบัญชา สายรอด ผู้อำนวยการส่วนประสานและ บริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบนและเจ้าหน้าที่
จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่
(เวทีชาวบ้าน)  ณ ศาลากลางบ้านบ้านศาลา  หมู่ที่  ๔  ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ  
โดยมีนางเพ็ญนภา วาดเขียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ