สทภ.4 ช่วยเหลือภัยแล้ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


16 มีนาคม 2562 98 views

วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากทุ่งพึงพืช ไปยังหนองผักถ่อ สำหรับเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาบ้านโนนหอม หมู่ 8 และหมู่ 11 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มสูบตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการดำเนินการครั้งนี้ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1150 คน 446 ครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดฤดูแล้ง ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ