บริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเพื่อเติมเต็มน้ำสู่โครงการหลวงอินทนนท์


11 กุมภาพันธ์ 2562 174 views

          บริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเพื่อเติมเต็มน้ำสู่โครงการหลวงอินทนนท์
 
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนระบบน้ำแก่พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวนเช่น สตอเบอรี่ ลิ้นจี่ รวมถึงดอกไม้ แก่ปัญหาที่เคยขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้กลับมามีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไป
          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายดักตะกอน ระบบท่อส่งน้ำที่ความยาวรวม 1,006 เมตร รวมถึงเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อส่งระบบน้ำให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์และขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงถึง 3 หมู่บ้านให้ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ