สทภ.1 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปี 2562 (Project and Progress Preview)


11 มกราคม 2562 191 views

      วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวอมรรัตน์    พุ่มศรีพักตร์    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย   นายเสน่ห์    สาธุธรรม   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  นางสาวฉัตรสุรีย์  หาญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ  นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง   นายนิทัศน์ พรมพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9    ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562  รอบที่ 1 (Project  and Progress Review)  ณ  ห้องประชุมพวงชมพูพู่ระหง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายเสริมยศ   สมมั่น   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  ทส. ประกอบด้วย หัวหน้า ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงฯ พื้นที่ตรวจราชการ ที่ 15-18 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน บูรณาการทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงฯ ทุกด้านต่อไป  ในที่ประชุม  นายเสน่ห์  สาธุธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ