:

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนนโยบายและแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download TOR)
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)
 
ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งเอกสารการสมัคร ได้แก่ จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ประวัติบุคคลพร้อมรูปถ่าย (Resume) และ MRC Personal History Form (Download) มายังสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ หรือทาง panporn_s@yahoo.com
 
ปิดรับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม 2560 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณพร สุวรรณ โทร 02-2716000 ต่อ 6617 หรือ panporn_s@yahoo.com 
หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง