อบรม / สัมมนา :

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เพื่อพัฒนางานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560


หน่วยงาน : ส่วนกลาง