:

เอกสารประกอบการสัมมนา แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. การควบคุมภายในของกรมทรัพยากรน้ำ

๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. Control Self Assessment: CSA

๔. Control Self Assessment: CSA (Continuous)

๕. Audit findings

หน่วยงาน : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ