:

ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีฯ

เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน”   

                   เมื่อวันที่   ๑๙   มกราคม ๒๕๕๔  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำโดยนายสุวิทย์   คุณกิตติ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์   “ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ลดเผา  บรรเทาโลกร้อน ”   ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม   วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการ

รณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้   ข้อมูลข่าวสาร    เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ

แก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง    และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๕๔  ในพื้นที่ ๘  จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน โดยมี ดร.ดิเรก    ก้อนกลีบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวต้อนรับ และ

รองปลัดกระทรวงฯ(นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์) กล่าวรายงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

โดยนายวิทยา    ทัศน์ทอง   พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม    และนำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน

๑,๐๐๐ ขวด เข้าร่วมบริการในงานจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1