:

อบต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี นำเจ้าหน้าที่และทีมงานฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง สทภ.๑

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ มอบหมายผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง (นางสาวพวงพยอม ชมภูบาง) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑   นำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นายทองล้วน เปลี่ยนพันธ์) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จำนวน ๕๐ คนประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.โรงช้าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรสตรี   อสม. โดยขอรับฟังการบรรยายสรุป และศึกษาดูงานในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง โดยทีมวิทยากรส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ได้บรรยายสรุปถึงภาพรวมของภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นๆ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและชุมชน การทำงานเป็นทีม และจัดการกลุ่มเครือข่ายจำนวน ๓๕ กลุ่มเครือข่าย ที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำวังให้กับคณะศึกษาดูงาน
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1