:

สทภ.8 จัดกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายเดิมรอตันบาตู นราธิวาส

                         ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น/ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ/ ทบทวนบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา / ปลูกต้นไม้ สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายเดิม กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านรอตันบาตู  ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  57 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8