ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดลพบุรี

        นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วย นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก  ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักและผู้สังเกตการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 คน

        มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

        1. รับทราบสถานการณ์น้ำและเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2560 จาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรมอุตุนิยมวิทยา และรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศ (ส.กนช.) โดยฝ่ายเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก

        2. การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2560 นี้ เพื่อขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (จังหวัดสระบุรี)

            สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักเสนอ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2